20.08.2019 - 12:15 h  
Rettungsdienst Duits Nederlands Nederlands

Homepage

Wij over ons

Materiaal

Aanbiedingen

Links

Contact

Privacyverklaring


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden pro rescue te Amsterdam.

Artikel 1 : Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, of van koop en verkoop, alsmede voor de huur en verhuur van pro rescue.

1.2. In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper/verhuurder aangeduid als opdrachtnemer, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.

1.3. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door pro rescue zijn aanvaard.

1.4. Als in de voorwaarden wordt gesproken van leverantie dan heeft dit zowel betrekking op de levering uit hoofde van verkoop als van de aanbieding uit hoofde van de verhuur van artikelen.

Artikel 2 : Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc, van de juistheid waarvan opdrachtnemer (pro rescue) mag uitgaan.

2.2. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf het door pro rescue opgegeven adres te Amsterdam, tenzij anders overeengekomen en zijn altijd exclusief omzetbelasting.

2.3. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3 : Rechten van industrieel en intellectueel eigendom

3.1. Tenzij anders overeengekomen, behoudt pro rescue de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, adviezen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, lessen, programmatuur en offertes.
Deze stukken blijven eigendom van pro rescue en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan pro rescue te retourneren op straffe van een boete van fl 1000,-- per dag.

Artikel 4 : Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

4.2. Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor materialen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5 : Overeenkomsten

5.1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door pro rescue.
Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van pro rescue, danwel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

5.2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 : Levertijd en leverplaats

6.1. Levering geschiedt tenzij anders overeengekomen af zakenadres te Amsterdam.
Levertijden worden bij benadering vastgesteld.
De levertijd gaat in, wanneer over alle (technische) details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van pro rescue en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.

6.2. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. pro rescue is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever, opdrachtnemer een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.3 Wanneer de goederen en of diensten na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden uitgevoerd, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

 
Artikel 7 : Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

7.2. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim,indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, wordt medeverstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van te gebruiken materialen, import of handelsverboden.

7.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

7.5. Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 8: Vergunningen 

8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om de dienstverlening en/of levering mogelijk te maken, tijdig verkregen zijn.

Artikel 9: Wijzigingen

9.1. Wanneer de dienstverlening en/of leverantie buiten de schuld van pro rescue niet kan plaatsvinden of onder vertraging plaats vindt, is pro rescue gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

9.2 Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder :

a) kosten ontstaan doordat de werkzaamheden niet in gewone daguren kunnen geschieden. 
b) reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs.

9.3 Indien pro rescue specifieke kosten moet maken ter uitvoering van de door opdrachtgever geplaatste opdracht, zullen deze kosten en de daarmee in overeenstemming liggende manuren worden doorbelast aan opdrachtgever.

ARTIKEL 10: Levering en risico

10.1 Opdrachtgever dient bij de leverantie van goederen aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

10.2 Alle reclamaties dienen op straffe van verval van rechten binnen 5 dagen na aflevering der goederen, danwel de verrichtte dienstverlening per aangetekend schrijven plaats te vinden aan pro rescue. Zulks geldt ook voor reclamaties op ontvangen facturen.

10.3 Voor opdrachten ter uitvoering in het buitenland of voor leveranties bestemd voor het buitenland kan pro rescue generlei aansprakelijkheid aanvaarden.

10.4 Indien na een huuropzegging door de opdrachtgever de gehuurde materialen niet of niet tijdig aan pro rescue of een daartoe door haar gemachtigde ter beschikking worden gesteld, zijn de daaruit voortvloeiende extra (transport)kosten voor rekening van de opdrachtgever, onverminderd diens gehoudenheid tot vergoeding van alle door pro rescue ten gevolge van zodanige omstandigheden geleden en te lijden schade.

10.5 De opdrachtgever is verplicht de door hem gehuurde materialen bij het einde van de huur schoon en schadevrij aan pro rescue ter beschikking te stellen.
Indien zulks niet mocht zijn geschied, zijn de eventuele kosten voor het repareren van de materialen voor rekening van de opdrachtgever.

10.6 Tot een bedrag van fl 500,-- excl omzetbelasting is pro rescue gerechtigd de reparatie zonder voor kennis te laten uitvoeren. Indien de kosten boven dit bedrag worden geschat zal de opdrachtgever van een en ander in kennis worden gesteld.
Indien deze daarop een taxatie van de kosten wenst, zal pro rescue dit toestaan.
Indien de opdrachtgever niet bereikbaar is, dan wel niet reageert binnen een redelijke termijn, of geen prijs stelt op een taxatie is pro rescue gerechtigd de noodzakelijke werkzaamheden te laten verrichten voor rekening van de opdrachtgever.

 
Artikel 11: Aansprakelijkheid 

11.1 Opdrachtgever is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van opdrachtnemer, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs,gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

11.2 Opdrachtgever zal pro rescue vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake van het gebruik van door opdrachtgever verstrekte gegevens en/of te beschikking gestelde materialen en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

11.3 Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden gebreken of tekortkomingen te herstellen.

11.4 Het is de opdrachtgever verboden de door hem gehuurde materialen zonder toestemming van pro rescue op enigerlei wijze aan een derde ter beschikking te stellen of onder te verhuren, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van fl 500,-- per dag of gedeelte van een dag, dat de opdrachtgever in strijd met deze bepalingen mocht handelen.

Artikel 12: Transport

12.1 Alle goederen reizen en verblijven na het ogenblik van verzending voor rekening en risico van opdrachtgever.
Opdrachtgever dient zich tegen dit risico te verzekeren.
 

Artikel 13: Betaling

13.1  Betaling dient te geschieden ten kantore van pro rescue

13.2 Betalingscondities kunnen worden aangepast aan de aard en belangrijkheid van de levering of de uit te voeren dienstverlening.

13.3 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen geldt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

13.4 pro rescue is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen.
Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

13.5 Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

13.6 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.

13.7 Het gehele factuurbedrag is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surceance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

13.8 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente evenwel met een minimum van 10 % per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10 %, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

13.9 pro rescue is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.
Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd. 

Artikel 14: Ontbinding

14.1 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing
 
15.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

15.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.


Pro Rescue - email: welcome.to@pro-rescue.info